هیئت مدیره

 مهندس محمد عالمی

مهندس محمد عالمی

رئیس هیئت مدیره

 دکتر حسن بیاتی

دکتر حسن بیاتی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

دکتر مرتضی جعفری

دکتر مرتضی جعفری

عضو هیئت مدیره و قائم مقام

 مهندس حسن پرتوی

مهندس حسن پرتوی

عضو هیئت مدیره

مهندس امیر هوشنگ قدسی

مهندس امیر هوشنگ قدسی

عضو هیئت مدیره

 مهندس محمدرضا قلی پور

مهندس محمدرضا قلی پور

صاحب امضا