مدیران ارشد

 مهندس محمد عالمی

مهندس محمد عالمی

رئیس هیئت مدیره

 دکتر حسن بیاتی

دکتر حسن بیاتی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

مهندس مرتضی جعفری

مهندس مرتضی جعفری

عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی

 مهندس حسن پرتوی

مهندس حسن پرتوی

عضو هیئت مدیره

مهندس امیر هوشنگ قدسی

مهندس امیر هوشنگ قدسی

عضو هیئت مدیره

 مهندس محمدرضا قلی پور

مهندس محمدرضا قلی پور

صاحب امضا