چسب پوزیشن

چسب گرماذوب پوزیشن برای محصولات بهداشتی از جمله نوار و پدهای بهداشتی می باشد که نقش تثبیت موقعیت را در لباس بعهده دارد.